Wypadek dziecka na terenie szkoły – jak uzyskać odszkodowanie?

Zaprowadziłeś zdrowe dziecko do szkoły, po czym dostajesz telefon, że zdarzył się wypadek i pilnie jesteś wzywany do placówki. Jak należy postępować oraz czy dziecku należy się odszkodowanie? Czy są przepisy prawa, które regulują odpowiedzialność szkoły za taki wypadek? Dzięki temu artykułowi dowiesz się, o czym należy pamiętać i o co trzeba zadbać w takiej sytuacji.

szkoła, uczniowie, dziecko, wypadek

        Jeśli winę za wypadek ponosi szkoła – a konkretniej, zawinił pracownik szkoły, który np. nie zastosował się do obowiązujących reguł, nienależycie wypełnił swoje obowiązki albo przekroczył swoje kompetencje, jako rodzić możesz starać się o przyznanie Twojemu dziecku zadośćuczynienia i odszkodowania, niezależnie od tego, czy dziecko miało wykupione ubezpieczenie NNW, czy też nie. Podstawą Twojego roszczenia są przepisy Kodeksu cywilnego oraz kodeksu pracy.

         Konkretniej, chodzi o przepisy art. 430 k.c. w zw. z art. 444 § 1 k.c. i art. 445 k.c. Zgodnie z art. 120 k.p. w razie wyrządzenia szkody osobie trzeciej przez pracownika przy wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych, zobowiązany do naprawienia szkody jest wyłącznie pracodawca. Natomiast w myśl art. 430 k.c. kto na własny rachunek powierza wykonanie czynności osobie, która przy wykonywaniu tej czynności podlega jego kierownictwu i ma obowiązek stosować się do jego wskazówek, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną z winy tej osoby przy wykonywaniu powierzonej jej czynności.

Jakie są podstawy faktyczne, aby Szkoła odpowiadała za skutki wypadku?

 

Przesłanki odpowiedzialności to:

  1. zawinione działanie lub zaniechanie pracownika zatrudnionego u pozwanego;
  2. powstanie szkody;
  3. normalny związek przyczynowy pomiędzy działaniem bądź zaniechaniem pracownika a szkodą.

Jeśli wszystkie powyższe przesłanki są spełnione łącznie, to możemy starać się
o przyznanie zadośćuczynienia za ból cierpienie fizyczne i psychiczne.

Podstawowym dokumentem w tego typu sprawach jest również Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1604).

 

Czym jest wypadek ucznia?

 

       Za wypadek ucznia można przyjąć nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć.

Aby uznać konkretne zdarzenie za wypadek ucznia, musi ono:

– być nagłe,

– być spowodowane przyczyną zewnętrzną,

– powodować uraz lub śmierć oraz

– wydarzyć się w czasie przebywania ucznia pod opieką szkoły.

Przykłady czynników zewnętrznych, które mogą spowodować wypadek to m.in.:

 

– narażenie na długotrwałe działanie promieni słonecznych i spowodowany tym udar;

– uderzenie huśtawki na placu zabaw, uderzenie drzwiami do sali lekcyjnej itp.),

– porażenie prądem elektrycznym,

– kontakt z substancją chemiczną (np. wylanie toksycznej substancji podczas zajęć z chemii, złe zabezpieczenie fiolek, probówek, naczyń, brak nadzoru),

– zjedzenie zepsutej żywności,

– wypadek podczas zajęć z WF-u,
 

– potknięcie i upadek (np. na schodach czy w trakcie zabaw na korytarzu),

– uderzenie ucznia.

              Warto zwrócić uwagę na fakt, że np. omdlenie nie jest już przyczyną zewnętrzną lecz wewnętrzną.

         Kolejno uraz to uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka wskutek działania czynnika zewnętrznego. Uraz lub śmierć stwierdza (potwierdza) lekarz.

          Czas przebywania ucznia pod opieką szkoły to czas pobytu ucznia w szkole zgodnie z obowiązującym go planem zajęć, a także czas uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych organizowanych przez szkołę, w tym w różnego rodzaju formach: krajoznawstwa i turystyki, sportu, kolonii oraz obozów.

Wypadki uczniów, w zależności od powodowanych skutków, dzielimy na:

 

1) śmiertelne,

2) ciężkie,

3) powodujące czasową niezdolność do nauki w szkole (tzw. wypadki lekkie).

Obowiązki pracowników i Dyrektora szkoły po ustaleniu wypadku

 

         Pierwszym i podstawowym obowiązkiem jest zapewnienie poszkodowanemu uczniowi opieki poprzez:

1) wezwanie (w razie potrzeby) pomocy medycznej dla ratowania życia lub zdrowia osoby lub osób poszkodowanych,

2) udzielenie poszkodowanemu pomocy przedlekarskiej.

Pracownik, który dowiedział się o wypadku powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o zaistniałym wypadku, nawet jeśli tylko dowiedział się o wypadku, np. od osób trzecich.

 
 

            Po uzyskaniu informacji o wypadku dyrektor szkoły (lub upoważniony przez niego pracownik szkoły) zobowiązany jest:

1) podjąć niezbędne działania eliminujące zagrożenie, będące przyczyną wypadku,

2) zabezpieczyć miejsce wypadku, w tym:

a) uniemożliwić osobom niepowołanym przebywanie na miejscu wypadku,

b) unieruchomić urządzenia, które w związku z wypadkiem zostały zatrzymane,

c) nie dokonywać jakichkolwiek zmian w położeniu urządzeń i przedmiotów, które spowodowały wypadek lub pozwalają odtworzyć jego okoliczności.

Bardzo ważnym obowiązkiem dyrektora jest zawiadomienie o wypadku rodziców lub opiekunów poszkodowanego ucznia a ponadto:

– pracownika służby bhp (osobę wykonującą w szkole zadania bhp),

– społecznego inspektora pracy,

– organ prowadzący szkołę (np. urząd gminy),
 
– radę rodziców,
 

-prokuratora i organ sprawujący nadzór pedagogiczny (kuratora oświaty), jeżeli wypadek był śmiertelny, ciężki lub zbiorowy,

– właściwego państwowego inspektora sanitarnego, jeżeli doszło do wypadku w wyniku zatrucia.

 

Obowiązek powołania zespołu powypadkowego

 

       Dyrektor zobowiązany jest powołać zespół powypadkowy w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku ucznia i sporządzenia dokumentacji powypadkowej. Zespół powinien być złożony z pracownika służby bhp i społecznego inspektora pracy.

Jeżeli do zespołu powypadkowego nie można powołać pracownika służby bhp ani społecznego inspektora pracy, w jego skład wchodzi dyrektor szkoły oraz przeszkolony pracownik szkoły.

szkoła, dzieci, uczniowe

Kontrowersyjne orzeczenia


            W niektórych ekstremalnych przypadkach decydujący okazał się Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Dotyczyło to np. sprawy kiedy do śmiertelnego wypadku doszło w drodze dziecka ze szkoły do domu. Wypadek ten zdarzył się w Turcji, kiedy to siedmiolatek wracając ze szkoły do domu zamarzł w czasie śnieżycy. Jak uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka w swym wyroku z 10 kwietnia 2012 r., nieprzeprowadzenie skutecznego dochodzenia w tej sprawie i brak odpowiedniego zadośćuczynienia rodzicom za śmieć syna naruszało prawo do życia i prawo do rzetelnego procesu.

            Sprawę przeciwko Turcji wnieśli rodzice dziecka, które zamarzło próbując wrócić ze szkoły do domu. Tego dnia lekcje w szkole zostały skrócone ze względu na śnieżycę i mróz. Szkoła została zamknięta, a chłopcu nie zapewniono bezpiecznego transportu do domu. Postępowanie karne w tej sprawie rozpoczęło się w sierpniu 2004 r. Dyrektor szkoły, jego zastępca i nauczyciel chłopca zostali ukarani jedynie sankcją dyscyplinarną. Sądy krajowe uniewinniały ich na każdym etapie postępowania. Dopiero wyrok Trybunału praw człowieka zadecydował, że szkoła powinna zapewnić dziecku należytą opiekę.

(İlbeyi Kemaloğlu i Meriye Kemaloğlu przeciwko Turcji – wyrok ETPC z dnia 10 kwietnia 2012 r., skarga nr 19986/06)

            W swojej praktyce spotykam się ze sprawami dzieci, które uległy wypadkowi na terenie szkoły. Przy każdym wyroku wierzę, że wpływanie on pozytywnie i prewencyjnie, aby nigdy więcej nie dochodziło do takich zdarzeń. Dziecko powinno czuć się bezpiecznie w szkole a każdy rodzić powinien mieć gwarancję, że oddając dziecko pod opiekę szkoły nie spotka je żadna krzywda.

      Jeśli zainteresował Cię ten artykuł, zapraszamy do umówienia się na konsultację.Nasza kancelaria prowadzi sprawy odszkodowawcze, w tym również bronimy praw dzieci, które uległy wypadkowi na skutek zaniedbań w szkole.

Adwokat Łukasz Doliński

Umów się na konsultację

JESTEŚMY ABY CI POMÓC

Udostępnij:

Napisz komentarz

error: Treść jest chroniona przed kopiowaniem.