Klauzula informacyjna dla Klientów Kancelarii Doliński i Wspólnicy.

 • Strona Główna
 • Klauzula informacyjna dla Klientów Kancelarii Doliński i Wspólnicy.
 1. Administratorami Państwa danych osobowych są Adwokaci:    
 • Adw. Łukasz Doliński prowadzący działalność   gospodarczą pod firmą:  Kancelaria Adwokacka adw. Łukasz Doliński ul. Popiełuszki 17/107, 37-450 Stalowa Wola wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 8652398257, REGON: 180430778
 • Adw. Krzysztof Puzio prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Adwokacka adw. Krzysztof Puzio    ul. Popiełuszki 17/107, 37-450 Stalowa Wola   wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 86 52 56 74 12, REGON: 36 89 06 824
 • Adw. Maciej Suduł prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Adwokacka adw. Maciej Suduł, ul. Popiełuszki 17/107, 37-450 Stalowa Wola wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 865 257 10 75, REGON: 382817825
 • Adw. Tomasz Jan Sagan   prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Adwokacka adw. Tomasz Jan Sagan ul. Popiełuszki 17/107, 37-450 Stalowa Wola, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 8652463380, REGON: 367564882

działającymi wspólnie w ramach jednego zespołu pod nazwą Kancelaria Adwokacka Doliński i Wspólnicy przy ul. Popiełuszki 17/107, 37-450 Stalowa Wola zwani dalej współadministratorami.

Prawa związane z ochroną danych osobowych mogą Państwo realizować poprzez punkt kontaktowy dla osób fizycznych, których dane osobowe są przez nas Współadministrowane:

Punkt Kontaktowy:

 Kancelaria Adwokacka Doliński i Wspólnicy ul. Popiełuszki 17/107, 37-450 Stalowa Wola lub e-mail: sekretariat@dolinskiiwspólnicy.pl

Pomimo wyznaczenia Punktu Kontaktowego, są Państwo uprawnieni do realizowania swoich praw wobec każdego ze Współadministratorów. W takiej sytuacji Państwa żądanie zostanie przekazane do osoby odpowiedzialnej w Kancelarii za ochronę danych osobowych.

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez nas w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
 2. w celu zawarcia umowy świadczenia usług prawnych – na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą i podjętymi przez Państwa czynnościami zmierzającymi do zawarcia umowy (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit b RODO),
 3. w celu wykonania zawartej przez Państwa z nami umowy o świadczenie usług prawnych – na podstawie zawartej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit b RODO),
 4. w celu świadczenia na Państwa rzecz pomocy prawnej z urzędu – jeśli zostaliśmy wyznaczeni Państwa pełnomocnikiem z urzędu – na podstawie przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c RODO)
 5. w celu wypełniania przez nas obowiązków prawnych ciążących na nas w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją zawartej z Państwem umowy tj. na podstawie przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit c RODO),
 6. w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit f RODO) – test równowagi dostępny na życzenie.

III. Odbiorcy danych:
Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 1. podmiotom przetwarzającym (na podstawie osobnych umów) – podmiotom, z których korzystamy przy wykonywaniu naszych usług, w tym przy przetwarzaniu danych, z którymi łączy nas umowa powierzenia przetwarzania danych: np. hostingodawca, firma świadcząca usługi księgowe, firmie świadczącej usługi informatyczne.
 2. odrębnym podmiotom działającym jako administratorzy – w zakresie w jakim zostało to z Państwem ustalone lub jest to istotne dla ochrony Państwa interesów i dóbr, ze względu na właściwe świadczenie pomocy prawnej np. notariusze, doradcy podatkowi, rzecznicy patentowi – zasady wykonywania zawodu przez te podmioty regulowane są przez przepisy prawa, które gwarantują  właściwy poziom ochrony i bezpieczeństwa przetwarzania tych danych, urzędy, organy państwowe, organy administracji, sądy i inne instytucje publiczne – zasady przetwarzania danych przez te podmioty regulowane są przez przepisy prawa, które gwarantują  właściwy poziom ochrony i bezpieczeństwa przetwarzania tych danych;

IV. Informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie zamierzamy dokonywać tego w przyszłości.

V. Okres przechowywania danych:
Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania tj.:

 1. Państwa dane pozyskane w celu zawarcia umowy świadczenia usług prawnych przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz kontaktowaliście się Państwo z nami,
 2. Państwa dane pozyskane w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przetwarzamy do czasu zakończenia wykonywania umowy, a po tym czasie – przez okres wymagany przez przepisy prawa, maksymalnie 6 lat od końca roku, w którym zakończył się cel (np. postępowanie), w którym dane osobowe zostały zgromadzone,
 3. Państwa dane pozyskane w celu świadczenia na Państwa rzecz pomocy prawnej z urzędu – jeśli zostaliśmy wyznaczeni Państwa pełnomocnikiem z urzędu – przez okres wymagany przez przepisy prawa, maksymalnie 6 lat od końca roku, w którym zakończył się cel (np. postępowanie), w którym dane osobowe zostały zgromadzone,
 4. Państwa dane przetwarzane w celu wypełniania przez nas obowiązków prawnych ciążących na nas w związku z prowadzeniem działalności prawniczej i realizacją zawartej z Państwem umowy – przetwarzamy przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków, maksymalnie przez okres, w którym przepisy nakazują nam przechowywać Państwa dane.
 5. Państwa dane przetwarzane w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przetwarzamy przez czas przedawnienia roszczeń.  

VI. Państwa prawa wprowadzone przez Rozporządzenie RODO: 
Zgodnie z Rozporządzeniem RODO przysługują Państwu następujące prawa:

a) prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
c) prawo do usunięcia danych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Wówczas nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

f) prawo do przenoszenia danych,
g) prawo do cofnięcia zgody – w przypadkach, w których przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit a Rozporządzenia RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

Możesz zrealizować powyższe prawa przesyłając nam wiadomość mailową lub list przesłany pocztą tradycyjną lub osobiście w naszej siedzibie. 

VII. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

VII. Skarga do organu nadzorczego:
W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych).

VIII. Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich niepodania: 
W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu zawarcia umowy i jej realizacji, podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy oraz jej wykonywania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia lub realizacji umowy.

 

error: Treść jest chroniona przed kopiowaniem.