Jak wygrać sprawę frankową Etap III

Jak wygrać sprawę frankową?

Etap III. Złożenie reklamacji

Po przeprowadzeniu analizy umowy kredytu i ustaleniu, że zawiera ona nieuczciwe klauzule, ustaleniu wysokości całkowitych spłat uiszczonych na rzecz banku oraz przeliczeniu kredytu z pominięciem postanowień wiążących kredyt z walutą obcą, przychodzi czas na złożenie reklamacji

Co powinna zawierać reklamacja?

 

Pismo z reklamacją powinno zawierać katalog roszczeń, jakie konsument formułuje wobec banku. Konieczne jest zatem wskazanie wszystkich klauzul abuzywnych (tzn. nieuczciwych) oraz podanie kwot, których zwrotu domaga się kredytobiorca. Ważnym składnikiem reklamacji jest również argumentacja prawna, służąca poparciu stanowiska konsumenta. W treści reklamacji kredytobiorca może (i powinien) zawrzeć propozycję ugodowego załatwienia sprawy.

Przebieg postępowania reklamacyjnego

 

Tryb reklamacji reguluje Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Reklamacja może być złożona w każdej jednostce podmiotu rynku finansowego obsługującej klientów, co oznacza, że można ją skierować do dowolnego oddziału banku, który prowadzi bieżącą obsługę kredytu. 

Bank powinien udzielić odpowiedzi na reklamację nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania, jednak w szczególnie skomplikowanych przypadkach powyższy termin może zostać wydłużony do sześćdziesięciu dni. Jeżeli bank uchybi terminom, o których mowa powyżej, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą konsumenta. 

W praktyce, nawet jeśli bank nie udzieli odpowiedzi na reklamację w ustawowym terminie, konsument i tak musi skierować pozew do sądu w celu dochodzenia swych roszczeń. Tryb reklamacyjny jest jednak koniecznym elementem każdej sprawy związanej z kredytem indeksowanym/denominowanym. Prawidłowo skonstruowana reklamacja stanowi bowiem przedsądowe wezwanie do zapłaty i spełnienia pozostałych roszczeń. Stanowi więc próbę polubownego zakończenia sporu pomiędzy kredytobiorcą a bankiem. 

Brak odpowiedzi na reklamację lub jej negatywne rozpoznanie otwiera konsumentowi drogę do podjęcia działań przed sądem.

  

Przeczytaj również:  BLOG/ Kredyty frankowe

      

Umów się na konsultację
Udostępnij:

Napisz komentarz

error: Treść jest chroniona przed kopiowaniem.